Spôsoby zvárania a techniky spájania materiálov.

Prečo používame techniku zvárania? Zváranie je proces, pri ktorom spájame kovy alebo termoplasty tavením, teplom alebo trvalým spájaním taviteľných materiálov, z ktorých sa najčastejšie používajú: drôty, tyče, elektródy a plasty.

Zváranie nachádza svoje uplatnenie v rôznych odvetviach, pretože nahrádza nevzhľadné skrutky alebo zle držiace nity. Na rozdiel od vyššie uvedeného umožňuje vyrábať veľmi presné, odolné a efektívne formy spojovacích prvkov, a preto je po špecialistoch v danej oblasti veľký dopyt.

Dodávateľom tejto profesie je zvárač, ktorý sa, ako už názov napovedá, zaoberá zváraním alebo orezávaním prvkov kovových konštrukcií. V priemysle nájde svoje uplatnenie ako zámočník, mechanik, inštalatér, ale aj v remeselných závodoch, na staveniskách, v kovofabrikách a dokonca aj v banských industrializáciách.

Existuje veľa možností pre zváranie, vrátane elektrického, laserového, ukončovacieho, hybridného, plynového a kombinácie rôznych metód.

  • Plynové zváranie sa používa pre všetky druhy ocele a neželezných kovov. Spočíva v tavení koncov kovov zahrievaním acetylénu v atmosfére privádzaného kyslíka plameňom.
  • Metóda povlakovaného elektrónového zvárania sa používa pre všetky nelegované, nízkolegované a vysokolegované ocele, oceľoliatinu, liatinu a neželezné kovy. Táto metóda je založená na tavení kovov v mieste ich spojenia pomocou elektrického oblúka vznikajúceho medzi obrobkom a obalenou elektródou. Na oblúkové zváranie sa používa striedavý alebo jednosmerný prúd.
  • Metóda zvárania tavnou elektródou v aktívnom plynovom štíte sa používa pri zváraní nelegovaných, nízkolegovaných a vysokolegovaných ocelí. MAG (Metal Active Gas) je proces oblúkového zvárania tavnou elektródou v štíte chemicky aktívnych zmesí plynov alebo plynov. Spotrebná elektróda je tavný alebo plný drôt, ktorý zároveň pôsobí ako spojivo. Pri procesoch zvárania MAG sa ako ochranné plyny používajú zmesi plynov alebo oxid uhličitý.
  • Oblúkové zváranie v inertnom plyne tavnou elektródou sa používa pri zváraní neželezných kovov. Metóda MIG (Metal Inert Gas) sa vykonáva oblúkovým zváraním stavnou elektródou vo forme plného drôtu v kryte inertného plynu. Rovnako ako pri metóde MAG, drôt pôsobí aj ako spojivo. Pri zváraní MIG sa používajú vzácne ochranné plyny.
  • Zváranie netaviteľnou elektródou v kryte inertného plynu sa používa na spájanie nízkolegovaných a vysokolegovaných ocelí, ako aj neželezných kovov. Metóda TIG nie je veľmi ekonomická, ale poskytuje vysokú presnosť a kvalitu spojenia. TIG je technika oblúkového zvárania využívajúca netaviteľnú elektródu v kryte inertného plynu. Plyny používané na pokrytie oblasti zvárania pri metóde TIG sú: hélium, argón alebo ich zmes.