Prečo sa oplatí zúčastniť sa školenia BOZP?

študentov školenia BOZPŠkolenie BOZP je kurz, ktorý sa vykonáva pred povolením zamestnanca pracovať. Zahŕňa všeobecné a pracovné vyučovanie. Jeho hlavným cieľom je informovať novozamestnaného človeka o nebezpečenstvách, ktoré môžu na danom pracovisku vzniknúť a poskytnúť mu potrebné vedomosti a zručnosti na výkon práce s prihliadnutím na bezpečnostné predpisy, ako aj zásady prvej pomoci. Zamestnávateľ je tiež zodpovedný za oboznámenie zamestnanca so spôsobmi, ktorými sa bude môcť novoprijatá osoba chrániť pred nebezpečenstvom na pracovisku a so spôsobmi, ktoré zabezpečia bezpečný výkon práce. Je zrejmé, že všetky tieto oblasti sú špecifické pre spoločnosť a špecifické predpisy sa líšia v závislosti od typu organizácie, v ktorej je osoba zamestnaná.

Pre koho je školenie určené?

Školenie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci musí organizovať zamestnávateľ a povinnosť zúčastniť sa na ňom platí pre každého zamestnanca bez výnimky. Je zakázané dovoliť zamestnancom pracovať bez školenia a poučenia. Každý zamestnanec je povinný zúčastniť sa všetkých jemu určených školení a poznať pravidlá a predpisy BOZP. Kurzy sú povinné pre každého novoprijatého alebo prijatého človeka bez ohľadu na jeho pozíciu alebo typ práce, ktorú má vykonávať. Školeniu podliehajú aj zamestnanci, ktorí boli prijatí na učenie sa konkrétnej profesie. Školením musia prejsť všetky vyslané osoby z iných firiem, špecialisti z externých firiem pracujúci v pridelenom zariadení, ako aj študenti a stážisti, ktorí v danej firme absolvujú prax.

Kto ich môže viesť?

Tento kurz môže viesť pracovník bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci; osoba, ktorá tieto úlohy tejto služby v danej spoločnosti plní alebo samotný zamestnávateľ, ktorý takúto funkciu zastáva. Takúto inštruktáž môže v mene zamestnávateľa vykonávať aj zamestnanec, ktorý má zodpovedajúce vedomosti a zručnosti umožňujúce jej optimálnu realizáciu a ktorý má platný certifikát potvrdzujúci absolvovanie požadovaného školenia v danom odbore. Celý tréningový kurz nesmie byť kratší ako 90 minút.

Výnimky a sankcie za nesplnenie povinnosti

Každý novoprijatý, ako aj každý zamestnanec je povinný ísť ďalej bezpečnostné školenie. Ak tak neurobíte, môžu vám byť udelené pokuty od 1 000 do 30 000 PLN. Prípad, ktorý sa dostane pred súd, môže stáť až 50-tisíc.

Na rozdiel od úvodného školenia môže byť zamestnanec prepustený z pravidelného školenia. Tieto osoby však musia predložiť aktuálne potvrdenie o tom, že v lehote 6 alebo 12 mesiacov absolvovali požadované školenie u iného zamestnávateľa alebo absolvovali školenie na obdobnú pozíciu alebo predmet. K výpovedi môže dôjsť aj na základe príslušných právnych predpisov.

Aké sú typy školení BOZP?

Rozlišujeme dva typy školení BOZP:

  • Predbežné;
  • Pravidelné

Úvodné školenie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sa poskytuje všetkým novoprijatým zamestnancom bez ohľadu na ich vzdelanie a prax v danej profesii alebo pozícii, brigádnikom, dočasne prideleným pracovníkom, študentom a stážistom. Vstupné školenie je platné do 12 mesiacov od nástupu do zamestnania, 6 mesiacov pre manažérov. Takéto školenie je rozdelené do dvoch častí:

  • všeobecné pokyny;
  • pracovné školenie.

Všeobecné školenie oboznamuje účastníkov so základnými predpismi BOZP obsiahnutými v Zákonníku práce. Na tomto školení by mali byť prezentované: pracovný poriadok ako aj predpisy a pravidlá BOZP, ktoré sú platné v danej firme. Aj pri takomto školení si zamestnanec osvojuje zásady prvej pomoci. Školenie by malo byť vedené formou inštrukcií s využitím všetkých didaktických prostriedkov ako sú: filmy, tabule, opatrenia prvej pomoci. Táto časť trvá najmenej 2 vyučovacie hodiny a musí sa vykonávať stacionárne. Pre nových zamestnancov, učňov a učňov je povinné absolvovať toto školenie.

Školenie na pracovisku je určené na oboznámenie účastníkov s faktormi pracovného prostredia, ktoré sa vyskytujú na danej pozícii a ako sa chrániť pred rizikami, ktoré tieto faktory môžu vytvárať. Školenie by malo informovať aj o možných rizikách, ktoré môžu vzniknúť pri výkone práce, ako aj prezentovať spôsoby bezpečného výkonu povolania. Forma realizácie by mala byť inštruktáž na základe podrobného programu. Program by mal obsahovať: vstupný pohovor, ukážku a vysvetlenie pracovného procesu, vyskúšanie a samostatnú prácu zamestnanca pod dohľadom inštruktora, ako aj kontrolu a hodnotenie práce zamestnanca inštruktorom.

Pravidelné školenia v oblasti BOZP sa počas zamestnania opakuje. Jeho účelom je pripomínať a aktualizovať poznatky a prezentovať nové technické a organizačné riešenia. Frekvencia tohto školenia a jeho trvanie závisia od typu a podmienok pracovnej oblasti. Takéto školenie by malo prebiehať formou inštruktáže, prednášky alebo samovzdelávania, počas ktorého je vhodné prediskutovať okolnosti a príčiny nehôd, ktoré môžu nastať a prezentovať preventívne závery.

Inštruktor školenia BOZP

Opakovateľnosť periodických školení - termíny

Zamestnanci na robotníckych pozíciách, na ktorých sa vykonáva zvlášť nebezpečná práca súvisiaca s ohrozením zdravia a nebezpečenstvom úrazu, sú povinní raz ročne absolvovať školenie na pracovisku a prednášku v trvaní minimálne 6 hodín (8 vyučovacích hodín).

Zamestnanci na iných robotníckych pozíciách sú povinní každé tri roky absolvovať školenie na pracovisku a prednášku v trvaní minimálne 6 hodín (8 hodín vyučovacích hodín).

Každých päť rokov sa vyžaduje pravidelné školenie: zamestnávateľa a ostatných riadiacich zamestnancov (najmä vedúcich, majstrov a majstrov), ako aj inžiniersko-technických pracovníkov, technológov a organizátorov výroby, konštruktérov, konštruktérov strojov a iných technických zariadení. Školenie by malo mať formu kurzu, seminára alebo riadeného samoštúdia s minimálnym trvaním 12 hodín.

Rovnako každých päť rokov musia zamestnanci služieb BOZP a osoby vykonávajúce úlohy BOZP absolvovať kurz, seminár alebo riadené samovzdelávanie, ktoré by malo trvať minimálne 24 hodín vrátane 3 hodín cvičení.

Zamestnanci vystavení rizikovým, zaťažujúcim alebo škodlivým faktorom a zamestnanci, ktorých práca súvisí so zodpovednosťou v oblasti BOZP, sú povinní absolvovať každých päť rokov kurz, seminár alebo samovzdelávanie v trvaní minimálne 6 hodín.

Administratívni a kancelárski pracovníci, pre ktorých bola stanovená riziková kategória vyššia ako tri, sa musia každých šesť rokov zúčastniť kurzov, seminárov alebo riadeného samoštúdia v trvaní minimálne 6 hodín.

Zamestnanci administratívy a kancelárie, pre ktorých nie je stanovená vyššia ako tretia kategória rizika, nemusia absolvovať pravidelné školenia.