Hälso- och säkerhetsutbildning - när och hur ofta arbetsgivare och chefer bör göra det.

Innan de börjar arbeta måste alla anställda genomgå en grundkurs i hälsa och säkerhet på arbetsplatsen. Den bör upprepas med jämna mellanrum, minst vart femte år. Arbetsgivare och personer med ansvar för anställda är också skyldiga att genomgå utbildning i arbetsmiljöfrågor. Personer som ansvarar för anställda är bland annat förmän, befälhavare och avdelningschefer.

Skyldigheten att genomgå utbildning om hälsa och säkerhet på arbetsplatsen finns i ekonomi- och arbetsmarknadsministerns förordning av den 27 juli 2004 om utbildning om hälsa och säkerhet på arbetsplatsen. Enligt denna förordning ska varje periodisk utbildning avslutas med ett prov.

En kurs i hälsa och säkerhet för denna grupp bör anordnas som en kurs, ett seminarium eller en guidad självstudie. Den bör genomföras på grundval av ett detaljerat utbildningsprogram som utarbetas av utbildningsanordnaren. Lämpliga läromedel ska användas under utbildningen. Det handlar bland annat om filmer, transparenter för att visa information och whiteboards. I form av självstudier bör deltagarna få tillgång till material som hjälper dem att ta till sig frågorna. Det kan till exempel handla om rättsliga bestämmelser eller manuskript.

utbildning i hälsa och säkerhet för chefer

Ledarskapsutbildningen bör omfatta minst 16 lektionstimmar. Kursen har en bred tematisk räckvidd. Ämnet för regleringen av lagen om min:

 • Arbetstagarnas rättigheter och skyldigheter
 • Skydd av ungdomars hälsa
 • Skydd av gravida och ammande kvinnors hälsa
 • Förebyggande hälsovård
 • Hälsa och säkerhet i arbetet

De som leder anställda bör öka sina kunskaper om bedömning. yrkesriskskadliga, farliga och ansträngande faktorer i arbetsmiljön samt olycksfall i arbetet.

Ett viktigt inslag kommer att vara förhållningsreglerna vid nödsituationer, första hjälpen och brand.

Ett annat viktigt inslag i undervisningen är en grundlig diskussion om Artikel 212 i arbetsrättslagen. Den definierar de ansvarsområden som denna grupp av arbetstagare har. Det är också viktigt att nämna ansvaret för underlåtenhet att uppfylla hälso- och säkerhetsförpliktelserna.

Syftet med kursen  

Den är till för att deltagarna ska förvärva kunskaper eller färdigheter i:

 • Skapa säkra och hygieniska arbetsförhållanden
 • Skydda arbetstagarna från de risker som är förknippade med deras arbete.
 • Bedömning av risker som kan uppstå i arbetsprocesser.
 • Riskbedömningar för faror

Vem kan erbjuda sådan utbildning?

En kurs i hälsa och säkerhet som är avsedd för arbetsgivare och de som leder anställda bör genomföras av specialiserade organ som tillhandahåller utbildning på detta område. Dessa inkluderar:

 • Vetenskapliga institutioner
 • Anläggningar för praktisk utbildning eller fortbildning
 • Centraler för vidareutbildning och fortbildning
 • Enheter för forskning och utveckling
 • Föreningar vars syfte är att bedriva verksamhet med anknytning till hälsa och säkerhet i arbetet.

Online-kurser

När workshopen äger rum online sker slutprovet oftast i form av ett hälso- och säkerhetstest. Den består av frågor och svar som är formulerade på grundval av det material som diskuterats under utbildningen. Det är det snabbaste och mest effektiva sättet att testa deltagarnas kunskaper. Dess fördel är utan tvekan tiden mellan testet och resultatet, som du får praktiskt taget omedelbart.

Hälso- och säkerhetsprovet online kan upprepas tills du har uppnått ett godkänt resultat. Kursen avslutas genom att du uppnår ett visst antal poäng i onlineprovet om hälsa och säkerhet. Efter avslutad kurs får varje deltagare ett motsvarande certifikat.