Reparación de grúas HDS

Czym są żurawie?

Żurawie HDS zaliczamy do grupy dźwignic. Żurawie HDS są wykorzystywane do rozładunku i załadunku różnego rodzaju towarów.Wykorzystuje się je niemal w każdej branży jak, np. transport, budownictwo czy sektor usługowy.  Dzięki ich kompaktowej budowie możemy dotrzeć do niemal każdego miejsca, co odróżnia żurwaie HDS od pozostałych dźwigów.  

Aby urządzenia dobrze funkcjonowały, były wydajne oraz przede wszytskim bezpieczne podczas ich użytkowania, należy przeprowadzań regularne ich konserwacje.  

empleado en la grúa HDS

Kto może obsługiwać żurawie HDS? 

Aby obsługiwać żurawie HDS, konieczne jest posiadanie odpowiednich uprawnień UDT. W celu ich zdobycia należy ukończyć specjalistyczny kurs. Konserwatorem hydraulicznych dźwigów samochodowych może zostać wyłącznie osoba posiadająca kwalifikacje potwierdzone państwowym egzaminem Urzędu Dozoru Technicznego.  

Badania, jakim podlegają dźwigi HDS 

Las grúas HDS se someten a tres tipos de pruebas. Estos son: 

 • Badania okresowe – cykliczne badania przeprowadzane w terminach, które wyznacza producent, jednak nie rzadziej niż raz do roku. Ich celem jest sprawdzenie czy zalecenia z poprzedniego badania zostały zrealizowane oraz czy podczas użytkowania urządzenia nie powstały nowe uszkodzenia mogące wpłynąć na bezpieczeństwo podczas użytkowania maszyny.  
 • Badania doraźne eksploatacyjne - Son exámenes que se realizan cuando es necesario. Su alcance viene determinado por la necesidad y las circunstancias en las que se llevan a cabo.  
 • Exámenes ad hoc tras el accidente y después del choque - przeprowadza się je po wystąpieniu awarii bądź wypadku podczas eksploatacji żurawia HDS. Ich celem jest określenie stanu technicznego maszyny oraz przyczyny wystąpienia awarii.  

¿Con qué frecuencia se realiza el mantenimiento del HDS? 

El mantenimiento de las grúas hidráulicas sobre camión debe realizarse en los plazos indicados en el manual de instrucciones de la máquina. Siguiendo sus disposiciones, el técnico de mantenimiento está obligado a comprobar el estado técnico de los mecanismos de accionamiento, los eslabones de elevación con sus accesorios y los sistemas de frenado.  

żuraw hds na budowie

También es importante comprobar el funcionamiento de los dispositivos de control, señalización e iluminación, así como los componentes de seguridad y los limitadores de movimiento. Es conveniente revisar la estructura de soporte y la instalación de protección contra incendios una vez al año.  

Mediante la realización de comprobaciones periódicas de mantenimiento, podemos subsanar rápidamente las averías y el mal funcionamiento de las grúas.  

Jakim awariom najczęściej ulegają żurawie HDS? 

Zagrożenie eksploatacyjne podczas użytkowania żurawi HDS spowodowane jest uszkodzeniami układu hydraulicznego, w szczególności, wyciekiem płynu hydraulicznego. Wyciek płynu, jak również luzy występujące na elementach roboczych urządzenia, najczęściej są skutkiem zbyt dużego obciążenia urządzenia lub jego nieprawidłową konserwacją.  

Las averías más comunes en las grúas HDS son también los daños en la estructura de la grúa, el fallo de los mandos o de los mecanismos encargados de sujetar la carga que se mueve. Los accidentes y las averías pueden deberse a una sobrecarga de la grúa, a que se trabaja en un terreno inestable o a que no se estabiliza correctamente el camión grúa hidráulico. 

Co zrobić w razie usterki urządzenia? 

W razie wystąpienia usterki, awarii bądź nieszczęśliwego wypadku podczas pracy żurawia, należy natychmiast wyłączyć urządzenie. Trzeba również przeprowadzić badanie poawaryjne lub powypadkowe. Po pozytywnym przejściu badania, maszyna może być ponownie użytkowana.  

Mantenimiento de las grúas 

Przeglądy konserwacyjne dźwigów to szereg czynności przeprowadzanych, aby jak najwcześniej wykryć usterkę, nieprawidłowości w działaniu oraz zapewnić ich prawidłowe, jak i bezpieczne, użytkowanie. Pozwala nam to również w uniknięciu przestojów w pracy.  

reparación de grúas HDS

Durante las inspecciones de mantenimiento, se comprueba lo siguiente: 

 • Stan techniczny napędu; 
 • Cięgna nośne;  
 • Układ hamulcowy;  
 • Działanie ograniczników ruchowych oraz innych elementów bezpieczeństwa;  
 • Poprawność działania sygnalizacji oraz oświetlenia; 
 • Poprawność obsługi żurawi; 

También se realizan: 

 • Ocena stanu technicznego urządzenia;  
 • Naprawa bądź wymiana elementów, które są uszkodzone;  
 • Oczyszczanie elementów maszyny; 
 • Czynności nastawcze.