Posúdenie rizík

Rizikom povolania je odlišne pravdepodobnosť výskytu ohrozenia - nežiaducich udalostí. Môžu ovplyvniť zamestnancov, vrátane ich života, v podobe úrazov či chorôb z povolania. Zamestnávateľ musí podľa predpisov vypracovať hodnotenie rizík pre všetky pracoviská a informovať zamestnancov o tomto riziku.

Poskytujeme komplexnú pomoc v oblasti BOZP – jednou z našich špecializácií v tejto oblasti je vypracovanie hodnotení pracovných rizík, na ktoré využívame rôzne metodiky. Vďaka vhodne zvolenej metodike je možné efektívne a presne určiť riziká na pracovisku.

Pri našej práci používame nasledujúce metodiky:

  • PHA - Preliminary Hazard Analysis - metóda predbežnej analýzy nebezpečenstva
  • matica rizika podľa normy PN-N-18002 na päťbodovej škále
  • RISK SCORE - ukazovateľ rizika - kvalitatívna metóda hodnotenia pracovného rizika
  • KIM – For Hand Leverage – metóda kľúčových indikátorov
  • FMEA - Failure Mode and Effect Analysis - analýza typov a účinkov možných chýb
  • REBA - Rapid Entire Body Assessment - rýchle posúdenie celkového držania tela počas práce
  • HAZOP - Hazard and Operaability Study - analýza hrozieb a operačných schopností
  • OWAS - Ovako Working Posture Analysis System - metóda analýzy statického zaťaženia
  • iné metódy pre škodlivé faktory, pre ktoré sa merania robili

Ak chcete na svojom pracovisku vysokú úroveň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, vyberte si Naše služby!

ZÁZNAMY: +48 504 477 077

Pozri tiež: