Inšpektor BOZP

Osoby zodpovedné za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci sú inšpektori BOZP. Úlohou človeka pracujúceho na takejto pozícii je vykonávať všetky potrebné činnosti na zabezpečenie optimálnej úrovne BOZP na pracovisku.
Medzi úlohy inšpektora patrí okrem iného:
  • vykonávanie auditov
  • koordinácia správnosti pravidiel BOZP
  • neustály dohľad
  • vykonávanie počiatočného a pravidelného školenia
  • príprava dokumentácie, napríklad analýz pracovné riziko
  • vedenie pohavarijných konaní
  • implementácia servisných odporúčaní
  • a ďalšie činnosti pod vedením

Inšpektormi BOZP môžu byť osoby s primeraným vzdelaním a odbornou praxou. Na to, aby sa človek mohol stať inšpektorom, musí absolvovať minimálne technickú školu v príslušnom odbore alebo vysokoškolské štúdium v špecializácii oprávňujúcej na udelenie titulu.

  • inšpektor - ukončená stredná odborná škola technická v odbore
  • vrchný inšpektor - ukončené stredné odborné učilište v odbore a 3 roky praxe na pracovisku alebo ukončené vyššie alebo nadstavbové štúdium

V súčasnosti firmy nemusia zamestnávať vlastných špecialistov v oblasti BOZP. Môžete využiť externé služby poskytované spoločnosťami pôsobiacimi v odvetví. Pri ich výbere sa oplatí venovať pozornosť právam, ktoré máte. V prípade pracovísk zamestnávajúcich najmenej 100 ľudí je potrebné určiť službu BOZP. Za vykonávanie takejto činnosti zodpovedá aj oprávnená osoba BOZP. Požiadavky sa môžu líšiť aj v prípade špeciálnych nebezpečenstiev na pracovisku.

ZÁZNAMY: +48 504 477 077

Pozri tiež: