Predpisy BOZP

Dodržiavanie predpisov BOZP dokáže znížiť riziko pracovných úrazov, chorôb z povolania a celkovo zvyšuje komfort práce. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci je široký súbor právnych aktov, noriem, predpisov a usmernení, ktoré prezentujú, ako sa starať o pracoviská a ako vykonávať určené úlohy tak, aby sa minimalizovali ich negatívne vplyvy. V Poľsku je za dodržiavanie predpisov BOZP zodpovedný Národný inšpektorát práce (PIP), predpisy BOZP platia pre každého zamestnávateľa, teda aj pre samostatne zárobkovo činné osoby. V tejto oblasti však môžete využiť služby outsourcingu, pričom činnosť zveríte externým špecialistom. Takéto služby poskytuje mnoho spoločností po celej krajine. Ich špecialisti môžu v rámci svojej pozície poskytovať kompletné služby BOZP, vykonávať audity, dohľad, školenia, pohavarijné konania, pripravovať dokumenty a poskytovať ďalšie druhy služieb.

Predpisy:

  • Zákonník práce, hlava X
  • vyhláška o všeobecných ustanoveniach o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (Zb. z. z roku 1997, č. 129, položka 844 v znení neskorších predpisov)
  • Poľské normy, vrátane PN-N-18001: 2004
  • Normy riadenia kvality ISO 9001 alebo normy environmentálneho manažérstva ISO 14001
  • a iné druhy predpisov

Zamestnávatelia, ktorí nedodržiavajú predpisy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, riskujú, že budú zodpovední voči PIP. Pravidelne vykonávané kontroly majú overiť správny chod závodu a v prípade zistenia nezrovnalostí sa spoločnosti vystavujú sankcie.

ZÁZNAMY: +48 504 477 077

Pozri tiež: