Nebezpečné situácie pri obsluhe žeriavu

Prevádzka žeriavu – ako postupovať v nebezpečných situáciách?

Operátor žeriavu musí mať Kvalifikácia UDT - Úrad technickej inšpekcie. Pri svojej práci musí dodržiavať zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, aby sa znížilo riziko vzniku rizikových situácií, ktoré môžu mať vplyv na zdravie a život jeho a iných.

Nie všetkým situáciám tohto druhu sa však dá zabrániť. Čo má potom robiť žeriavnik?

Nebezpečné situácie môžeme rozdeliť do troch kategórií:

  • Núdzové situácie
  • vzniku nehody
  • oheň

Zlyhania pri práca s mostovým žeriavom môže nastať často, najmä pri starších zariadeniach. Ak operátor spozoruje poruchu, mal by okamžite zastaviť prácu a nahlásiť to svojmu nadriadenému. Práca môže pokračovať, keď sa hrozba odstráni a zariadenie sa znova skontroluje. Obsluha sa nesmie pokúšať o svojpomocné odstraňovanie porúch!

Pri nehode treba najskôr zabezpečiť miesto a poskytnúť zraneným prvú pomoc. V prípade potreby je potrebné privolať lekársku pomoc. O nehode by mali byť informovaní nadriadení operátora žeriavu.

Ak dôjde k požiaru v pracovnom priestore žeriavu, úlohou obsluhy je varovať osoby v nebezpečnej oblasti. Prerušte prívod elektriny a plynu v budove a v mostovom žeriave. Požiar môžete skúsiť uhasiť svojpomocne hasiacim prístrojom, keď nie je príliš veľký. V prípade väčších požiarov čo najskôr volajte hasičov. O incidente by ste mali informovať svojich nadriadených. V prípade potreby treba nariadiť evakuáciu.

V prípade akýchkoľvek pochybností o bezpečnej prevádzke žeriavu môže obsluha zastaviť prácu a kontaktovať dozorcu.

Pozývame Vás na OSO kurz portálové žeriavy - u nás získate kvalifikáciu UDT pre portálové žeriavy. Vyberte si kurzy UDT s tými najlepšími!

ZÁZNAMY: +48 504 477 077

Pozri tiež: