Požiarna príprava

Ak chcete vykonať školenie požiarnej ochrany, môžete to urobiť spolu s naším Centrom školenia operátorov OSO! Vždy ich prevádzkujeme na vysokej úrovni a našim klientom poskytujeme plnú podporu za prijateľné ceny. 209 ods. 1 bod 2 Zákonníka práce hovorí, že zamestnávateľ je povinný poskytnúť svojim zamestnancom potrebné prostriedky na zdolávanie požiarov a evakuáciu a musí určiť zamestnancov, ktorí budú v tejto súvislosti plniť úlohy. Najlepšie riešenie je kurz oheň.

Poskytujeme predbežné aj periodické bezpečnostné školenie a požiarnej ochrany. Vaši zamestnanci budú vďaka nám vždy správne pripravení na nástup do práce. Chceme, aby sa každé požiarne cvičenie vyznačovalo najvyššou kvalitou – zamestnávame skúsených inštruktorov, disponujeme moderným zázemím, kladieme dôraz na bohatú a aktivizujúcu osnovu. Každé školenie požiarnej ochrany je vďaka nám nielen splnením zákonných požiadaviek, ale aj každodenne veľmi nápomocnými poznatkami.

Naša ponuka

Pre novoprijatých zamestnancov organizujeme vstupné požiarne školenia, ktorých cieľom je oboznámiť sa s predpismi a pokynmi platnými v oblasti protipožiarnej bezpečnosti na danom pracovisku a naučiť ako postupovať v prípade požiaru. K dispozícii sú aj periodické školenia požiarnej ochrany, ktorých účelom je doplniť a aktualizovať poznatky. Každé školenie BOZP a požiarnej ochrany pozostáva z teoretickej a praktickej časti, poskytuje jeho účastníkom potrebné vedomosti a zručnosti.

Témy tried

  • informácie o nebezpečenstve požiaru na pracovisku
  • predloženie požiarnych pokynov na pracovisku
  • poskytovanie informácií o umiestnení požiarnej techniky
  • zásady evakuácie a požiarneho značenia
  • vykonávanie evakuačných a núdzových postupov
  • zásady fungovania ručného hasičského zariadenia
  • poskytovanie prvej pomoci zraneným

Tento predmet je individuálne rozvíjaný v závislosti od odporúčaní klienta. Úprava programu vám umožní dosiahnuť najlepšie výsledky vzdelávania. Hodiny sú navyše doplnené praktickými cvičeniami a ukážkami. Po skončení vyučovania dostanú účastníci príslušné osvedčenia o ich absolvovaní.

Vysoká kvalita vzdelávania

Všetky kurzy požiarnej ochrany, ktoré naše Centrum ponúka, sú kvalitné. V našej špecializácii máme niekoľkoročné skúsenosti a vieme, čo naši klienti potrebujú. Z tohto dôvodu je každý kurz požiarnej ochrany a ostatné typy hodín vedené s ohľadom na najnovšie právne predpisy, aktivizujúce výchovné metódy a pod dohľadom kompetentných lektorov. Máme moderné školiace miestnosti, máme vybavenie, ktoré nám umožňuje viesť zaujímavé, a teda nápomocné hodiny.

Kde pôsobíme

Na naše školenie požiarnej ochrany sa môžete prihlásiť v týchto mestách: Varšava, Krakov, Katovice, Bielsko-Biała. Kurzy prebiehajú pravidelne podľa rozvrhu na našej stránke. Organizované skupiny pozývame na uzavreté protipožiarne školenie pre zamestnancov, ktoré organizujeme ako v našich pobočkách, tak aj kdekoľvek - dochádzame na pracoviská, školiace miestnosti a iné miesta po celom Poľsku.

Ceny služieb

Cena za službu závisí predovšetkým od počtu účastníkov. Pre väčšie skupiny poskytujeme atraktívne zľavy a ceny dohodou. Ak chcete získať presnejšiu cenovú ponuku, pošlite nám dopyt prostredníctvom formulára na webovej stránke.

Ak potrebujete ďalšie služby súvisiace s požiarnou bezpečnosťou, ponúkame komplexnú pomoc. Poskytujeme služby v tejto oblasti pre biznis klientov za prijateľné ceny. Ponuku si môžete pozrieť na našej stránke. Ak máte akékoľvek otázky, chcete získať cenovú ponuku služby alebo si rezervovať miesto, kontaktujte našich pracovníkov.

Pozývame Vás na školenie požiarnej ochrany na Školiace stredisko prevádzkovateľov SPA!

4.8/5 - (13)
ZÁZNAMY: +48 504 477 077

Pozri tiež: