Slovník bezpečnosti strojov

Stroj - zostava poháňaná iným pohonom ako zvieracími alebo ľudskými svalmiAktivácia ochranných prostriedkov - čas spustenia činnosti ochranného zariadenia pri zistení pohybu

Analýza rizík - identifikácia nebezpečných osôb

Bezpečnosť - bez rizika

Kompletné zastavenie systému - stroj prestane fungovať

Čas prístupu - čas na dosiahnutie komponentov nebezpečného stroja

Frekvencia prístupu - počet akcií na vstup do ochranného pásma za jednotku času

Defekt - nemožnosť vykonávať funkciu objektom, nezahŕňa údržbu a plánované opravy; Hazardous Defect - Nebezpečná vada; vada, ktorá nemení stav zabezpečenia - vada, ktorá nemá vplyv na stav zabezpečenia

Bezpečnostné prvky:

  • základné – narušenie spôsobuje nebezpečenstvo
  • bezpodmienečné - poskytujú bezpečnosť
  • podmienené - nevzťahujú sa na bezpečnostnú funkciu
  • nepriame - rušenie nespôsobuje bezprostredné nebezpečenstvo, ale znižuje jeho úroveň

Elektrocitlivé ochranné prostriedky (EWO) - komponenty vlastnej ochrany, snímacie, riadiace a monitorovacie zariadenia spínajúce vstupné signály

Bezpečnostné prvky riadiacich systémov - vysielajú vstupné signály

Bezpečnostné funkcie riadiacich systémov - zodpovedá za bezpečnosť stroja

Nebezpečná funkcia stroja - funkcia spôsobujúca ohrozenie

Informácie o používaní - bezpečnostné opatrenia vrátane značiek, symbolov, grafov, nápisov

Izolácia a rozptýlenie energie - odpojenie stroja, uzavretie izolovaných komponentov, rozptýlenie alebo zadržanie energie, kontrola účinnosti postupu

Kategória - fragmentácia komponentov bezpečnostného riadiaceho systému

Polohový spínač - je ovplyvnený pohyblivým prvkom stroja

Spoľahlivosť - schopnosť stroja pracovať bez poruchy v špecifických podmienkach a obdobiach

Posúdenie rizík - zahŕňa ekonomické, environmentálne a sociálne faktory

Bezpečná vzdialenosť - vzdialenosť medzi ochrannou zónou a nebezpečnou zónou

Operátor - osoba vykonávajúca inštaláciu, údržbu, opravy a obsluhu stroja

Kryt - ochranná časť stroja; trvalý kryt - trvalo spojený s daným miestom; pohyblivý kryt - môže byť odnímateľný; nastaviteľný chránič - má nastaviteľnú polohu; uzamykací kryt - vybavený uzamykacími časťami; ovládací kryt - vybavený blokovacími časťami, ktoré bránia prevádzke pri nezatvorenom kryte

Náchylnosť na opravy a údržbu - nastavenie stroja na návrat do bezpečného pracovného stavu

Rozumne predvídateľné zneužitie - používanie stroja v podmienkach na to nevhodných

Nadbytok - použitie iného stroja, dielu alebo systému po zlyhaní zabezpečenia kontinuity práce

Resetovať - obnovenie bezpečnostných funkcií

Riziko - možnosť vzniku škody a jej závažnosť; tolerované riziko – akceptované za určitých okolností

Sebakontrola - dozor, ktorý automaticky umožňuje bezpečnostné opatrenia v prípade zníženia schopnosti súčiastky vykonávať svoju funkciu

Zóna nebezpečné - spôsobuje vystavenie zraneniam

Situácia vyhrážky - spôsobuje vystavenie hrozbám

Škoda - poškodenie zdravia, majetku alebo zhoršovanie životného prostredia

Prostriedky bezpečnosť - určené na zníženie rizika a dosiahnutie prijateľného rizika

Prostriedky ochranný - nevyhnutné na ochranu ľudí pred nebezpečenstvami, ktoré nemožno úplne odstrániť

Aktivácia strojov - spustenie prevádzky stroja alebo jeho prvku; neočakávané spustenie - spôsobené poškodením, návratom energie, nesprávnym pôsobením na ovládací prvok, nárazom stroja, samovznietením motora

Zariadenie blokovanie - zabraňuje fungovaniu prvku stroja

Zariadenie ochranný - znižuje riziko

Zariadenie dohliadanie behať - vysiela signál zabraňujúci ďalšiemu zapnutiu stroja

Samočinné dištančné zariadenie - vypína stroj alebo jeho prvky pri vstupe do ochrannej zóny

Obmedzujúce zariadenie - zabraňuje, aby zariadenie prekročilo hodnoty partície

Mechanické obmedzovacie zariadenie - majúci mechanickú zábranu

Blokovacie zariadenie - zatvorenie krytu stroja

Podporované ovládacie zariadenie - v prevádzke, kým nie je aktivovaný ovládací prvok

Obojručné ovládacie zariadenia - vyžaduje použitie dvoch rúk

Krokové ovládacie zariadenia - umožňujú pracovať len v danej časti miestnosti

Zariadenia, ktoré obmedzujú prístup - sú fyzicky obmedzené na nebezpečnú zónu

Povolenie ovládacích zariadení - pri manuálnom spustení vám umožní pracovať

Poškodenie - stroj nie je schopný pracovať

Používanie stroja podľa určenia - správne používanie stroja

Nebezpečenstvo - vás vystavuje riziku zranenia

Pozastavenie - pozastavenie bezpečnostných funkcií počas chodu stroja

Deje sa škodlivé - nastáva, ak sa núdzová situácia zmení na škodu

Schopnosť detekcie - parameter citlivosti umožňujúci ochranné vybavenie

ZÁZNAMY: +48 504 477 077

Pozri tiež: