Slovník strojové bezpečnosti

Stroj - sestava poháněná jiným pohonem než zvířecími nebo lidskými svalyAktivace ochranných prostředků - čas zahájení činnosti ochranného zařízení při detekci pohybu

Analýza rizik - identifikace nebezpečných osob

Bezpečnostní - žádný risk

Kompletní zastavení systému - stroj přestane fungovat

Doba přístupu - čas k dosažení součástí nebezpečného stroje

Frekvence přístupu - počet akcí pro přístup do ochranné zóny za jednotku času

Přeběhnout - nemožnost plnit funkci objektem, nezahrnuje údržbu a plánované opravy; Hazardous Defect - Nebezpečná vada; závada, která nemění stav zabezpečení - závada, která nemá vliv na stav zabezpečení

Bezpečnostní prvky:

  • základní - narušení způsobuje nebezpečí
  • bezpodmínečné - zajišťují bezpečnost
  • podmíněné - nevztahují se na bezpečnostní funkci
  • nepřímé - rušení nezpůsobuje bezprostřední nebezpečí, ale snižuje jeho úroveň

Elektrocitlivé ochranné prostředky (EWO) - komponenty vlastní ochrany, snímací, řídicí a monitorovací zařízení spínající vstupní signály

Bezpečnostní prvky řídicích systémů - vysílají vstupní signály

Bezpečnostní funkce řídicích systémů - odpovídá za bezpečnost stroje

Nebezpečná funkce stroje - funkce způsobující ohrožení

Informace o použití - bezpečnostní opatření, včetně značek, symbolů, grafů, nápisů

Izolace a rozptýlení energie - odpojení stroje, uzavření izolovaných součástí, rozptýlení nebo zadržení energie, kontrola účinnosti postupu

Kategorie - fragmentace součástí bezpečnostního řídicího systému

Polohový spínač - působí na něj pohyblivý prvek stroje

Spolehlivost - schopnost stroje pracovat bez poruchy ve specifických podmínkách a obdobích

Posouzení rizik - zahrnuje ekonomické, environmentální a sociální faktory

Bezpečnostní vzdálenost - vzdálenost mezi ochrannou zónou a nebezpečnou zónou

Operátor - osoba provádějící instalaci, údržbu, opravy a obsluhu stroje

Pokrýt - ochranná část stroje; trvalý kryt - trvale spojený s daným místem; pohyblivý kryt - může být snímatelný; nastavitelná záštita - má nastavitelnou polohu; uzamykací kryt - vybavený uzamykacími díly; ovládací kryt - vybaven blokovacími díly, které zabraňují provozu při neuzavřeném krytu

Náchylnost na opravy a údržbu - seřízení stroje pro návrat do bezpečného pracovního stavu

Rozumně předvídatelné zneužití - používání stroje v podmínkách k tomu nevhodných

Nadbytek - použití jiného stroje, dílu nebo systému po selhání zajištění kontinuity práce

Resetovat - obnovení bezpečnostních funkcí

Riziko - pravděpodobnost vzniku škody a její závažnost; tolerované riziko – za určitých okolností akceptováno

Sebekontrola - dohled automaticky aktivující bezpečnostní opatření v případě snížení schopnosti součásti plnit svou funkci

Zóna nebezpečný - způsobuje vystavení zranění

Situace hrozby - způsobuje vystavení hrozbám

Škoda - poškození zdraví, majetku nebo zhoršení životního prostředí

Prostředek bezpečnost - určené ke snížení rizika a dosažení přijatelného rizika

Prostředek ochranný - nutné k ochraně lidí před nebezpečími, která nelze zcela odstranit

Aktivace stroje - zahájení provozu stroje nebo jeho prvku; neočekávané spuštění - způsobeno poškozením, návratem proudu, nesprávným působením na ovládací prvek, nárazem stroje, samovznícení motoru

přístroj blokování - zabraňuje fungování prvku stroje

přístroj ochranný - snižuje riziko

přístroj dohlížející běh - vysílá signál bránící dalšímu zapnutí stroje

Samočinné distanční zařízení - vypíná stroj nebo jeho prvky při vstupu do ochranné zóny

Omezovací zařízení - zabraňuje, aby zařízení překročilo hodnoty oddílu

Mechanické zádržné zařízení - s mechanickou zábranou

Zamykací zařízení - uzavření krytu stroje

Podporované ovládací zařízení - v provozu, dokud není ovládací prvek aktivován

Obouruční ovládací zařízení - vyžaduje použití dvou rukou

Zařízení pro krokové ovládání - umožňují pracovat pouze v dané části místnosti

Zařízení, která omezují přístup - jsou fyzicky omezeny na nebezpečnou zónu

Povolení ovládacích zařízení - při ručním spuštění umožňuje práci

Poškození - stroj není schopen pracovat

Používejte stroj podle určení - správné používání stroje

Nebezpečí - vás vystavuje riziku zranění

Suspenze - pozastavení bezpečnostních funkcí za chodu stroje

Happening škodlivý - nastává, pokud se mimořádná událost změní v poškození

Schopnost detekce - parametr citlivosti umožňující ochranné zařízení

EVIDENCE: +48 504 477 077

Viz také: