Základní standard bezpečnostního školení 

Získejte certifikáty (BST) Basic Safety Training Standart pro pracovníky v prostředí větrných turbín.

Větrné turbíny

Základní standard bezpečnostního školení (BST) je základním školením pro všechny odborníky, kteří pracují nebo plánují pracovat na větrných turbínách na pevnině nebo na moři.  

Standard BST  

Norma BST jasně definuje tři kritéria, podle kterých bude účastník při zkoušce hodnocen, a to znalosti, dovednosti a schopnosti, které jsou rozděleny do tří úrovní způsobilosti: základní, středně pokročilá a pokročilá. Tyto úrovně jsou také při zkoušce hodnoceny. Tyto tři úrovně způsobilosti umožňují zaměstnavateli posoudit schopnosti zaměstnance a zařadit jej na odpovídající pozici.  

Na základní úrovni účastník je schopen opakovat znalosti tak, jak mu byly předány, opakovat činnosti instruktora a dodržovat jednoduchá, elementární pravidla;  

Na střední úrovni účastník je schopen vysvětlit své jednání, zvolit správné vybavení pro danou práci, jednat samostatně a aktivně a zároveň se pohybovat v průměrných mezích;  

Na pokročilé úrovni účastník plně rozumí pracovnímu procesu, dokáže posoudit rizika, přizpůsobuje se měnícím se pracovním podmínkám a je ochoten převzít odpovědnost za svého kolegu; 
 
Norma dále striktně definuje témata, v nichž by měl účastník získat znalosti, a minimální dobu potřebnou k úplnému zvládnutí každého konkrétního tématu. 

Výcvik GWO BST rozvíjí u účastníků schopnost poskytovat podporu a péči sobě i ostatním pracovníkům v odvětví větrné energie. Školení poskytuje znalosti a dovednosti v oblasti první pomoci, práce ve výškách, ruční manipulace, požární ochrany a přežití na moři. 

Po absolvování kurzu získá účastník znalosti v oblasti: základů evakuace, záchrany života a zdraví a první pomoci obětem.  

Základní bezpečnostní školení GWO je rozděleno do následujících šesti modulů: 

  • První pomoc 

Cílem modulu první pomoci BST je umožnit účastníkům prostřednictvím teoretického a praktického výcviku rozpoznat příznaky a symptomy život ohrožujících situací a poskytnout bezpečnou a účinnou první pomoc v prostředí větrných turbín, aby zachránili život a zabránili dalším zraněním, dokud nebude zraněný předán vyššímu stupni péče. 

  • Ruční manipulace 

Cílem tohoto modulu je snížit riziko muskuloskeletálních poranění u techniků větrných elektráren a umožnit účastníkům provádět úkoly a činnosti co nejbezpečnějším způsobem při práci v prostředí větrných turbín. 
 
Instruktor by si měl být vědom toho, že tento modul umožňuje účastníkům, kteří se účastní stejných aktivit poprvé, i těm, kteří si je zopakovali. Školení by proto mělo zahrnovat sdílení znalostí zkušenějšími účastníky. 

Cílem tohoto modulu je seznámit účastníky s tím, jak předcházet požárům, jak správně posoudit požár, jak řídit evakuaci personálu a jak zajistit bezpečnou evakuaci všech osob v případě nekontrolovatelného požáru. Pokud je událost považována za bezpečnou, účastníci by měli být schopni úspěšně uhasit první požár pomocí základního ručního hasicího vybavení. 

Cílem tohoto modulu je umožnit účastníkům prostřednictvím teoretického a praktického výcviku používat základní osobní ochranné prostředky, pracovat bezpečně ve výškách a provádět komplexní základní záchranné operace ve výškách v prostředí vzdálených větrných elektráren.  

  • Práce ve výškách a ruční manipulace 

Cílem tohoto modulu je prostřednictvím teoretického a praktického výcviku umožnit účastníkům používat základní osobní ochranné prostředky, bezpečně pracovat ve výškách a provádět komplexní základní záchranné práce ve výškách v prostředí větrných elektráren. Kromě toho je cílem tohoto modulu podpořit správné návyky při ruční manipulaci a ergonomii a umožnit účastníkům provádět úkoly ruční manipulace bezpečným způsobem.   

Poznámka: Modul BST, Práce ve výškách a ruční manipulace je kombinovaný modul, který zahrnuje lekce a prvky modulu BST Práce ve výškách a modulu BST Ruční manipulace a je určen k absolvování během dvou dnů. Kombinovaný modul BST, Práce ve výškách a ruční manipulace může být dodán místo dvou samostatných modulů, a pokud je dodán kombinovaný kurz, obdrží účastníci dva školicí dokumenty: jeden o práci ve výškách a druhý o ruční manipulaci. 

  • Přežití na moři 

Cílem tohoto modulu je prostřednictvím teoretické a praktické výuky poskytnout účastníkům dovednosti, které jim umožní jednat bezpečně a odpovědně a přijímat správná preventivní opatření ve všech aspektech operací na moři, od pobřeží k instalačnímu plavidlu (nebo větrné turbíně) a naopak. To zahrnuje jak běžný provoz, tak nouzové situace v prostředí větrných elektráren na moři. 
 
Kromě dodržování předpisů a právních norem musí poskytovatel školení neustále zajišťovat aktuálnost školicích materiálů a jejich soulad s oborovými směrnicemi, zejména G+: Práce ve výškách v odvětví větrné energie na moři a Bezpečné řízení malých servisních plavidel používaných v odvětví větrné energie na moři. 

EVIDENCE: +48 504 477 077

Viz také: