Basic Safety Training Standard 

Zdobądź certyfikaty z (BST) Basic Safety Training Standart dla osób pracujących w środowisku turbin wiatrowych.

Turbiny wiatrowe

Basic Safety Training Standard (BST) to szkolenie stanowiące fundament dla wszystkich profesjonalistów zajmujących się bądź planujących podjęcie pracy przy turbinach wiatrowych na lądzie bądź morzu.  

Standard BST  

Standard BST klarownie określa trzy kryteria, według których uczestnik będzie oceniany podczas egzaminu, są to: wiedza, umiejętności oraz zdolności, które z kolei są podzielone na trzy poziomy kompetencji: podstawowy, średniozaawansowany i zaawansowany. Te poziomy również są oceniane na egzaminie. Trzy poziomy kompetencji pozwalają pracodawcy ocenić umiejętności pracownika i umieścić go na odpowiednim stanowisku.  

Na poziomie podstawowym uczestnik jest w stanie powtórzyć wiedzę w takiej formie, w jakiej została mu ona przekazana, powtórzyć czynności instruktora oraz postępować zgodnie z prostymi, elementarnymi zasadami;  

Na poziomie średniozaawansowanym uczestnik potrafi wyjaśnić swoje działania, dobrać odpowiedni sprzęt do pracy, działać samodzielnie i proaktywnie, pozostając przy tym w uśrednionych granicach;  

Na poziomie zaawansowanym uczestnik w pełni rozumie proces pracy, potrafi ocenić ryzyko, dostosowuje się do zmieniających się warunków pracy i jest gotowy wziąć odpowiedzialność za swojego kolegę; 
 
Ponadto standard ściśle określa tematy, w których uczestnik powinien zdobyć wiedzę oraz minimalny czas wymagany do pełnego opanowania każdego konkretnego tematu. 

Szkolenie GWO BST wykształca w uczestnikach umiejętność udzielenia wsparcia i opieki nad sobą i innymi osobami pracującymi w branży Elektrowni Wiatrowych. Szkolenie zapewnia wiedzę i umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy, pracy na wysokości, ręcznego przenoszenia ładunków, ochrony przeciwpożarowej, przetrwania na morzu. 

Po przejściu szkolenia kursant zdobędzie wiedzę w zakresie: podstaw ewakuacji, ratowania życia i zdrowia oraz udzielania pierwszej pomocy ofiarom.  

Podstawowe szkolenie GWO w zakresie bezpieczeństwa podzielone jest na sześć następujących modułów: 

  • First Aid 

Celem modułu pierwszej pomocy BST jest umożliwienie uczestnikom, poprzez szkolenie teoretyczne i praktyczne, rozpoznawania oznak i objawów sytuacji zagrażających życiu oraz udzielania bezpiecznej i skutecznej pierwszej pomocy w przemyśle turbin wiatrowych / środowisku turbin wiatrowych w celu ratowania życia i zapobiegania dalszym obrażeniom, dopóki poszkodowany nie zostanie przekazany na wyższy poziom opieki. 

  • Manual Handling 

Celem tego modułu jest zmniejszenie ryzyka urazów układu mięśniowo-szkieletowego u techników wiatrowych w branży wiatrowej i umożliwienie uczestnikom wykonywania zadań i czynności w możliwie najbezpieczniejszy sposób podczas pracy w środowisku turbin wiatrowych. 
 
Instruktor powinien mieć świadomość, że moduł ten umożliwia uczestnikom po raz pierwszy i odświeżającym wiedzę uczestnictwo w tych samych zajęciach. Szkolenie powinno zatem obejmować dzielenie się wiedzą przez bardziej doświadczonych uczestników. 

Celem tego modułu jest edukacja uczestników w zakresie zapobiegania pożarom, dokonywania właściwych osądów podczas oceny pożaru, zarządzania ewakuacją personelu oraz upewniania się, że wszyscy są bezpiecznie ewakuowani, w przypadku pożaru, którego nie można opanować. Jeśli zdarzenie zostanie uznane za bezpieczne, uczestnicy powinni być w stanie skutecznie ugasić pierwszy pożar przy użyciu podstawowego podręcznego sprzętu gaśniczego. 

Celem tego modułu jest umożliwienie uczestnikom, poprzez szkolenie teoretyczne i praktyczne, korzystania z podstawowych środków ochrony indywidualnej, bezpiecznej pracy na wysokości i wykonywania kompleksowych podstawowych czynności ratowniczych na wysokości w odległym środowisku turbiny wiatrowej.  

  • Working at Heights & Manual Handling 

Celem tego modułu jest umożliwienie uczestnikom, poprzez szkolenie teoretyczne i praktyczne, korzystania z podstawowych środków ochrony indywidualnej, bezpiecznej pracy na wysokości i wykonywania kompleksowych podstawowych czynności ratowniczych na wysokości w środowisku turbiny wiatrowej. Ponadto moduł ten ma na celu zachęcenie uczestników do prawidłowych nawyków w zakresie obsługi ręcznej i ergonomii oraz umożliwienie im wykonywania zadań związanych z obsługą ręczną w bezpieczny sposób.   

Uwaga: BST, Praca na wysokości i ręczne prace transportowe to połączony moduł obejmujący lekcje i elementy zarówno modułu BST Praca na wysokości, jak i modułu BST Ręczne prace transportowe, który jest przeznaczony do realizacji w ciągu dwóch dni. Połączony moduł BST Praca na wysokości i ręczne prace transportowe może być realizowany zamiast dwóch samodzielnych modułów, a w przypadku realizacji połączonego kursu uczestnicy otrzymają dwie dokumentacje szkoleniowe: jedną dotyczącą pracy na wysokości oraz jedną dotyczącą ręcznych prac transportowych. 

  • Sea Survival 

Celem tego modułu jest, poprzez szkolenie teoretyczne i praktyczne, zapewnienie uczestnikom umiejętności bezpiecznego i odpowiedzialnego działania oraz podejmowania prawidłowych działań zapobiegawczych we wszystkich aspektach operacji na morzu, od brzegu do statku instalacyjnego (lub turbiny wiatrowej) i odwrotnie. Dotyczy to zarówno normalnych operacji, jak i sytuacji awaryjnych w środowisku morskiej energetyki wiatrowej. 
 
Oprócz przestrzegania przepisów i norm prawnych dostawca szkoleń musi stale zapewniać, że materiały szkoleniowe są aktualizowane i zgodne z wytycznymi branżowymi, w szczególności z G+: Working at Height in the Offshore Wind Industry oraz Safe Management of Small Service Vessels Used in the Offshore Wind Industry. 

Zobacz także: