Obsługa suwnic – uwagi ogólne BHP

Obsługa suwnic. O czym powinien pamiętać suwnicowy?

Suwnica jest urządzeniem, które może być obsługiwane jedynie przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia UDT. Jej zadaniem jest odpowiednie przygotowanie urządzenia do pracy oraz realizacja pracy, a także przeprowadzenie właściwych czynności po zakończeniu pracy.

Dokładne informacje dotyczące obsługi suwnic możemy znaleźć w instrukcji BHP – pracodawca ma obowiązek przekazać ją pracownikowi, który powinien zapoznać się z jej zapisami. Jakie są ogólne uwagi dotyczące obsługi suwnic zawierane w instrukcji BHP?

Do pracy z suwnicą może przystąpić pracownik:

 • posiadający odpowiednie przeszkolenie w zakresie BHP oraz PPOŻ
 • posiadający odpowiednie uprawnienia na suwnice nadane przez UDT
 • w dobrym stanie zdrowia, które potwierdzone jest zaświadczeniem wydanym przez lekarza medycyny pracy
 • w odpowiedniej odzieży roboczej bez luźnych elementów, w odpowiednim obuwiu roboczym oraz środkach ochrony indywidualnej jak kask ochronny, rękawice ochronne

Przed rozpoczęciem pracy suwnicowy powinien przeprowadzić wszystkie niezbędne czynności przygotowawcze:

 • zapoznanie się z wpisami w książce eksploatacji (zdawczo-odbiorczej czy obsługi)
 • sprawdzenie otoczenia urządzenia pod kątem bezpieczeństwa
 • zapoznanie się z ładunkami do transportu i przygotowanie bezpiecznego miejsca do ich składowania
 • uzgodnienie z hakowym systemu porozumiewania się z użyciem sygnałów i znaków porozumiewawczych
 • przeprowadzenie codziennego przeglądu urządzenia i jego jazdy testowej
 • dokonanie właściwego wpisu w książce eksploatacji (zdawczo-odbiorczej czy obsługi)

Powierzone zadania operator suwnicy powinien wykonywać zgodnie z zasadami i przepisami oraz zaleceniami przełożonego, aby nie stwarzały one niebezpieczeństwa.

Czynności zabronione podczas pracy z suwnicą:

 • pracowanie na urządzeniu bez ważnej decyzji UDT, urządzeniu niesprawnym lub niekompletnym, na przykład z niewłaściwymi lub uszkodzonymi zawiesiami
 • wykonywanie pracy pod wpływem alkoholu czy środków odurzających
 • podnoszenie ładunków o ciężarze wyższym niż dopuszczalny udźwig suwnicy
 • podnoszenie ładunków poza zasięgiem urządzenia
 • podnoszenie ładunków przyspawanych, przykręconych, przymarzniętych do ziemi
 • transportowanie ładunków, na których znajdują się ludzie, nad ludźmi albo nad ich stanowiskami pracy
 • pozostawianie ładunku zawierzonego na urządzeniu
 • konserwacja urządzenie podczas jej pracy i prowadzenie samowolnych napraw lub regulacji

Są to tylko wybrane zalecenia. Dokładne informacje znajdziemy w instrukcji BHP.

Zapraszamy na kurs na suwnice do naszego Ośrodka Szkolenia Operatorów – zdobądź z nami uprawnienia na suwnice!

Zobacz także: