Przepisy – pierwsza pomoc

Pierwsza pomoc jest uregulowana od strony prawnej. Dotyczą one każdej osoby, a także dodatkowo pracodawców, określając wymogi w stosunku do nich w sytuacjach, w których pojawia się zagrożenie niebezpieczeństwa uszczerbku na zdrowiu czy też utraty życia.

Przepisy prawne:

  • Kodeks pracy – ustawa o zmianie ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. (Dz. U. Nr 223, poz. 1460) art. 2091
  • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650, z późn. zm.)
  • ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym
  • ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, art. 26 i 162
  • Prawo o Ruchu Drogowym

Zgodnie z przepisami każda osoba, która nieudzielająca pierwszej pomocy człowiekowi w stanie bezpośredniego zagrożenia utraty życia lub uszczerbku na zdrowiu, naraża się na karę pozbawienia wolności do 3 lat. Pracodawcy są zobowiązani do zapewnienia pracownikom odpowiedniego zaplecza w ramach pierwszej pomocy – środków higieny, sprzętów higieniczno-sanitarnych i środków pierwsze pomocy w nagłych sytuacjach. Podstawowym wyposażeniem jest apteczka. Wyposażenie apteczki jest zależne od profilu pracy zakładu oraz liczby pracowników.

Dodatkowo niezbędne jest przeszkolenie przynajmniej jednego pracownika, który będzie odpowiedzialny za pierwszą pomoc w zakładzie pracy. W tym celu należy skorzystać z kursów, które przekażą wszystkie kluczowe informacje dotyczące przedstawionej tematyki.

Zobacz także: