PPOŻ – wymagania

Najważniejsze przepisy PPOŻ znajdują się w ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. (Dz. U. 1991 nr 81 poz. 351 ze. zm.). Zobowiązują one pracodawców do prowadzenia działań dotyczących ochrony przeciwpożarowej.Zarządcy lub właściciele budynków, obiektów lub terenów, a także ich użytkownicy zgodnie z dotyczącymi danej sytuacji przepisami prawa, zobowiązani są do:

  • przestrzegania wymagań technologicznych, budowlanych, instalacyjnych w zakresie PPOŻ
  • zaopatrzenia obiektu w odpowiedni sprzęt pożarniczy i ratowniczy zależnie od wymogów w tym zakresie
  • prowadzania systematycznych prac naprawczych i konserwacyjnych sprzętu pożarniczego i ratowniczego w celu zapobiegania ich usterkom
  • określenia postępowania ewakuacyjnego oraz procedur na wypadek akcji ratowniczej
  • zapoznania pracowników z obowiązującymi przepisami przeciwpożarowymi
  • wyznaczenia pracownika odpowiedzialnego za realizację przepisów PPOŻ

W przypadku nieprzestrzegania przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej można narazić się na kary. Do prowadzenia kontroli wyznaczeni są specjaliści z uprawnieniami nadanymi przez Państwową Straż Pożarną.

Realizacja przepisów przeciwpożarowych w firmach jest łatwiejsza, gdy skorzysta się z usług zewnętrznych firm. To one mogą zadbać o profesjonalne przeszkolenie pracowników oraz o realizację innych czynności – przygotowywanie dokumentacji, w tym instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, przygotowywania budynków do odbioru i innych. Z takich usług możesz skorzystać w naszym Ośrodku OSO!

Zobacz także: