Brandskydd - krav

De viktigaste recepten Brand är upptagna i brandskyddslagen den 24 augusti 1991. (Journal of Laws of 1991, nr 81, punkt 351, med ändringar). De ålägger arbetsgivare att utföra verksamhet som rör brandskydd.Förvaltare eller ägare av byggnader, anläggningar eller mark, samt deras användare, i enlighet med tillämpliga lagbestämmelser, är skyldiga att:

  • överensstämmelse med tekniska, konstruktions- och installationskrav inom brandskyddsområdet
  • förse anläggningen med lämplig brand- och räddningsutrustning, beroende på kraven i detta avseende
  • utföra systematiska reparations- och underhållsarbeten på brandsläcknings- och räddningsutrustning för att förhindra deras fel
  • definiera evakueringsförfarandet och förfarandena vid en räddningsinsats
  • bekanta medarbetarna med gällande brandföreskrifter
  • utse en anställd som ansvarar för genomförandet av brandskyddsbestämmelserna

Vid bristande efterlevnad av brandskyddsbestämmelserna kan straffavgifter utgå. Specialister med tillstånd beviljade av Statens brandförsvar utses för att utföra inspektioner.

Implementeringen av brandföreskrifter i företag är enklare när du använder externa företags tjänster. De kan ta hand om yrkesutbildning av anställda och genomförande av andra aktiviteter - upprättande av dokumentation, inklusive brandsäkerhetsinstruktioner, förberedelse av byggnader för acceptans och annat. Du kan använda sådana tjänster i vårt SPA-center!

UPPGIFTER: +48 504 477 077

Se även: