Maskincertifiering

Vi erbjuder professionella maskincertifieringstjänster under verktygsdirektivet 2009/104 / EC och maskindirektivet 2006/42 / EC i enlighet med Europeiska unionens standarder. Teknisk utrustning som används i verken bör certifieras i enlighet med gällande lagbestämmelser, vilket förbättrar nivån på hälsa och säkerhet på arbetsplatsen.Vi tillhandahåller tjänster som:

  • vi bedömer maskiners överensstämmelse enligt maskindirektivet 2006/42/EG
  • vi anpassar maskinerna till minimikraven i enlighet med bestämmelserna i verktygsdirektivet 2009/104/EG
  • vi utvecklar riskbedömningar för maskiner i enlighet med standarden PN EN ISO 12100
  • vi utarbetar överensstämmelsebedömningar för EG-försäkran om överensstämmelse
  • vi genomför maskinsäkerhetsrevisioner
  • och vi förbereder andra nödvändiga dokument i den omfattning som presenteras

Varför behövs maskincertifiering? Enligt EU:s lagar måste alla maskiner som köps efter datumet för Polens anslutning till EU, det vill säga efter 1 maj 2004, uppfylla säkerhets- och hälsoskyddskraven i enlighet med direktiven. Detta gäller särskilt CE-märkningarna och deklarationen om överensstämmelse. När det gäller maskiner som köpts av arbetsplatsen före 1 maj 2004 är det nödvändigt att anpassa dem till minimikraven för hälsa och säkerhet.

Vi tillhandahåller alltid maskincertifieringstjänster på hög nivå. Många års erfarenhet gör att vi kan uppfylla dem i rätt tid och på ett korrekt sätt, så att dokumentationen i ditt företag alltid är ändamålsenlig. Vi når kunder över hela Polen. Vi uppmuntrar dig att dra nytta av våra certifieringstjänster!

UPPGIFTER: +48 504 477 077

Se även: