Organisationen för global vindkraft

Få GWO-certifikat för att arbeta på vindkraftverk

Organisationen för global vindkraft är en global vindkraftsorganisation som grundats av ledande företag inom vindkraftsindustrin. Allmänna hälso- och säkerhetskrav och utbildningsstandarder för vindkraftsindustrin har utvecklats för att förenhetliga personalens kunskaper, färdigheter och potentiella hälso- och säkerhetsrisker.

Certifiering av civilsamhällesorganisationer

CSO-center erbjuder GWO-utbildning som är nödvändig för att arbeta med vindkraftverk. Utbildning enligt GWO-protokollet kan endast ges av certifierade utbildningscenter. För att säkerställa tillgång till aktuell information om utbildningsinnehåll för enskilda tekniker och utbildningsleverantörer finns det en internationell GWO WINDA-plattform, tillgänglig online på: https://winda.globalwindsafety.org/register/. Efter att ha skapat en personlig profil i WINDA-systemet skickar varje GWO-trainee sitt WINDA-ID till utbildningsleverantören för att komplettera utbildningsuppgifterna i systemet. Certifikat som erhållits i GWO-utbildningskurser är giltiga under en period av 24 månader. För att behålla sin giltighet måste deltagaren genomgå regelbunden utbildning i den aktuella modulen inom två månader innan den tillämpliga rättigheten löper ut. Om utbildningen inte förnyas i tid blir den ogiltig och deltagaren måste påbörja utbildningsproceduren på nytt.

GWO-certifikat erkänns av arbetsgivare över hela världen som en garanti för skydd på arbetsplatsen.

Utbildningsstandarder

GWO:s (Global Wind Organisation) utbildningsstandarder är kurser som ger deltagarna möjlighet att förstå och minimera de risker som är förknippade med säkerhetsrisker inom vindkraftsindustrin. De senaste versionerna av alla utbildningsstandarder finns tillgängliga på GWO:s officiella webbplats. Innehållet granskas och uppdateras regelbundet av kommittéer som Training Committee, Audit & Compliance Committee,

Historik över organisationens bildande 

2009 tillkännagav världens största tillverkare och operatörer av vindturbiner att de skulle skapa den enda struktur som skulle reglera och standardisera arbetet med vindturbiner - Global Wind Organisation (GWO). Sedan dess har det gröna energikonceptet sett framväxten av en standard för att garantera säkerheten för dem som är involverade i vindindustrin, med huvudsyftet att minimera olyckor och skador på arbetet till noll. 

Tre år senare, 2012, utfärdade GWO den första utbildningsstandarden för arbete inom vindkraftsindustrin - BST (Basic Safety Training). Certifiering av anställda enligt denna standard ger företag som arbetar inom vindkraftsindustrin en försäkran om att en anställd har nödvändig och tillräcklig kunskap för att arbeta säkert runt turbiner, samt tillräckliga färdigheter i hantering, evakuering, räddning av offer eller första hjälpen. GWO BST-standarden består av fyra till fem moduler.

Träning GWO grundläggande säkerhetsutbildning på land som består av 4 moduler, är en obligatorisk utbildning för operatörer av landbaserade vindkraftverk. 

Träning GWO grundläggande säkerhetsutbildning offshore bestående av De 5 modulerna är obligatorisk utbildning för operatörer av havsbaserade vindkraftverk. :  

  • GWO (WAH) Arbete på hög höjd; 
  • GWO (FAW) Brandmedvetenhet - brandskydd; 
  • GWO (FA) Första hjälpen; 
  • GWO (MH) Manuell hantering; 
  • GWO Överlevnad till havs; 

Deltagande i dessa utbildningar säkerställer att du är fullt förberedd på att utföra dina yrkesuppgifter. Under kursen får deltagaren färdigheter att hantera nödsituationer och oförutsägbara situationer, bland annat genom att delta i utbildning i första hjälpen, hantera manuellt arbete, hantera eventuella bränder i turbinen, upprätthålla säkerhetsregler för arbete på höga höjder och överlevnadsfärdigheter till sjöss. 

Under 2017 kom en annan viktig standard - GWO BTT (grundläggande teknisk utbildning)), som är en fortsättning på utbildningen och nästa steg i kvalificeringen av arbetstagare med avseende på teknisk kunskap, konstruktion och drift av vindkraftverk. GWO BTT-standarden innehåller tre moduler och ett installationspaket som innehåller två moduler: mekanik och installation. Genomförd BTT-utbildning banar väg för jobbmöjligheter inom vindkraftsindustrin både på land och till havs. 

  • Mekanisk; 
  • Elektrisk; 
  • Hydraulisk; 

GWO-strukturen omfattar nu upp till 11 utbildningsstandarder i olika modulvarianter, som täcker alla stadier av vindkraftverkskonstruktion och efterföljande underhåll, från användning av domkrafter och bladreparation till enkel drift av vindkraftverk. Varje modul i någon av de 11 standarderna är en fristående enhet som gör det möjligt för eleven att byta moduler efter operativa behov.  

GWO WINDAInternationellt registreringssystem  

 Programvara FÖNSTER utgör Global databas för utbildningsregister inom vindkraftsindustrin. Huvudsyftet med detta verktyg är att verifiera certifieringen av GWO Training Organisers och utbildningsstatusen för deltagare som har genomgått certifierad utbildning enligt GWO-standarder. För att kunna delta i utbildningarna måste intresserade personer registrera sig i WINDA GWO-systemet för att få ett individuellt WINDA ID-nummer. Detta nummer kommer att användas för att registrera all utbildning som tillhandahålls och för att fastställa giltighetstiden för certifikaten, som kommer att skrivas ner av utbildningsleverantören. 

Viktigt! Vissa företag kan kräva ytterligare certifieringar eller interna kompetensstandarder. GWO BST-certifikat är giltiga i 2 år, varefter det rekommenderas att du kompletterar kunskaperna genom GWO BST Ref-kursen. 

Plats för undervisning  

Vi erbjuder utbildning på olika platser, inklusive Warszawa och våra regionala filialer över hela landet. Vi erbjuder också utbildning i kundens lokaler, inklusive resor till kunden.  

All information om öppna kurser finns på vår webbplats. Om du är intresserad av sluten utbildning, vänligen kontakta oss - vårt center kommer att förbereda ett personligt erbjudande för dig. 

Om du behöver mer information är vi redo att svara på alla dina frågor om våra kurser. Kontakta oss gärna via telefon eller e-post, eller besök vårt center, där vi gärna presenterar vårt erbjudande, hjälper dig att räta ut eventuella frågetecken och förbereder en utbildningsoffert.