Wymagania BHP

Pracodawcy zobowiązani są do przestrzegania przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Przepisy te wskazują, jak należy postępować, aby zmniejszać ryzyko wypadków przy pracy, chorób zawodowych i innych zagrożeń na stanowisku pracy. Brak przestrzegania przepisów w zakresie BHP naraża zarówno pracodawcę, jak i pracowników, dlatego tak ważne jest spełnianie wymagań w tym zakresie.

Wśród obowiązków pracodawcy w zakresie BHP znajdują się między innymi:

 • zapewnienie właściwej ochrony zdrowia i życia swoim pracownikom
 • organizacja pracy zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy
 • odpowiadanie na potrzeby pracowników
 • zapobieganie powstawania chorobom zawodowym oraz wypadkom przy pracy
 • wdrażanie decyzji, zarządzeń i nakazów organów sprawujących nadzór
 • szkolenia wstępne i okresowe w zakresie BHP i PPOŻ
 • przedstawianie pracownikom danych dotyczących ryzyka zawodowego oraz zagrożeń na stanowisku pracy
 • przedstawianie pracownikom czynności dotyczących ograniczenia i wyeliminowania zagrożeń na stanowisku pracy
 • wyznaczenie pracowników odpowiedzialnych za realizację działań przeciwpożarowych, pierwszej pomocy oraz działań ewakuacyjnych
 • dostarczenie środków ochrony indywidualnej
 • prawidłowe wyposażenie stanowisk pracy
 • dbałość o stan techniczny maszyn

W realizacji wymogów BHP firmom mogą pomóc specjaliści działający w tym właśnie zakresie. Nie jest konieczne zatrudnienie własnych specjalistów, można skorzystać z usługi outsourcingowych – zewnętrznych realizowanych w bardziej atrakcyjnych cenach.

Zobacz także: