Servis žeriavov - všeobecné poznámky k BOZP

Servis žeriavov. Čo by si mal portálový žeriav zapamätať?

Portálový žeriav je zariadenie, ktoré môže obsluhovať iba osoba, ktorá má príslušné Kvalifikácia UDT. Jeho úlohou je riadne pripraviť zariadenie na prácu a vykonávať prácu, ako aj vykonávať príslušné činnosti po ukončení práce.

Podrobné informácie o obsluhe mostových žeriavov nájdete v príručke BOZP - zamestnávateľ je povinný poskytnúť ju zamestnancovi, ktorý by si mal prečítať jej ustanovenia. Aké sú všeobecné poznámky o prevádzke mostových žeriavov obsiahnuté v príručke BOZP?

Zamestnanec môže začať pracovať s portálovým žeriavom:

 • s primeraným školením o bezpečnosti a ochrane zdravia, a Oheň
 • s príslušnou kvalifikáciou pre mostové žeriavy udelenou Úradom technickej inšpekcie
 • v dobrom zdravotnom stave, čo potvrdzuje aj potvrdenie od lekára pracovného lekárstva
 • vo vhodnom pracovnom odeve bez voľných prvkov, vo vhodnej pracovnej obuvi a osobných ochranných pomôckach ako je ochranná prilba, ochranné rukavice

Pred začatím práce by mal operátor žeriavu vykonať všetky potrebné prípravné činnosti:

 • oboznámenie sa so záznamami v prevádzkovej knihe (odovzdávacia alebo servisná kniha)
 • kontrola blízkosti zariadenia z hľadiska bezpečnosti
 • zoznámenie sa s nákladmi na prepravu a príprava bezpečného miesta na ich uloženie
 • súhlas s hákovým systémom komunikácie s použitím signálov a symbolov
 • denná kontrola zariadenia a jeho skúšobná jazda
 • riadne zapísanie do prevádzkovej knihy (odovzdanie alebo servis)

Úlohy zverené operátorovi žeriavu by sa mali vykonávať v súlade s pravidlami a predpismi, ako aj s odporúčaniami dozoru, aby nepredstavovali hrozbu.

Pri práci s portálovým žeriavom sú zakázané činnosti:

 • práca na zariadení bez právoplatného rozhodnutia UDT, zariadenie je nefunkčné alebo nekompletné, napríklad s nesprávnymi alebo poškodenými popruhmi
 • vykonávanie práce pod vplyvom alkoholu alebo drog
 • zdvíhanie bremien s hmotnosťou väčšou ako je povolená nosnosť žeriavu
 • zdvíhanie bremien mimo dosah zariadenia
 • zdvíhanie bremien, ktoré sú privarené, priskrutkované alebo primrznuté k zemi
 • preprava nákladov prevážajúcich ľudí, cez ľudí alebo cez ich pracovné stanice
 • ponechanie bremena zvereného prístroju
 • údržbu zariadenia počas jeho prevádzky a vykonávanie neoprávnených opráv alebo úprav

Toto sú len vybrané odporúčania. Podrobné informácie nájdete v pokynoch BOZP.

Pozývame Vás na žeriavnický kurz v našom Školiacom stredisku operátorov - získajte žeriavnický preukaz u nás!

ZÁZNAMY: +48 504 477 077

Pozri tiež: