Hodnotenie psychosociálnych rizík

Psychosociálne riziká na pracovisku spôsobujú nielen stres, ale zvyšujú aj riziko absencie zamestnancov, pracovných úrazov a chorôb z povolania. Preto je jedným z dôležitých prvkov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci hodnotenie psychosociálnych rizík.V súčasnosti platí zahraničná norma BSI-PAS 1010: 2011: Usmernenie k manažmentu psychosociálnych rizík na pracovisku (ide o vypracovanú normu a akceptované okrem iného Európskou agentúrou pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, Fínskym inštitútom ochrany zdravia pri práci, WHO, Organizáciou výrobcov, iMS Risk Solutions, Výkonným orgánom pre zdravie a bezpečnosť, Európskou odborovou konfederáciou, Centrálnym inštitútom pre ochranu práce a ďalšími inštitúciami ), a tiež uplatňuje odporúčania WHO: Health Impact of Psychosocial Hazards at Work: An overview 2010.

Pri určovaní psychosociálnych rizík na pracovisku je potrebné vziať do úvahy tieto faktory:

  • pracovné požiadavky - tempo a čas práce, počet zadaných úloh, ich frekvencia, fyzické a psychické stavy
  • zamestnanecké vzťahy na pracovisku
  • sociálne vzťahy a organizačnú kultúru na pracovisku
  • metódy kontroly zamestnancov
  • úloha zamestnanca na pracovisku

Pozývame všetkých záujemcov o využívanie našich služieb BOZP vrátane hodnotenia práce, aby službu využili. Vďaka nej môžete získať podrobné informácie o hrozbách a implementovať riešenia, ktoré ich vzniku zabraňujú. Pozývame!

ZÁZNAMY: +48 504 477 077

Pozri tiež: