Školenia o bezpečnosti a ochrane zdravia - kedy a ako často by ich mali zamestnávatelia a manažéri vykonávať

Pred nástupom do práce musí každý zamestnanec absolvovať vstupný kurz o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Mala by sa pravidelne opakovať, najmenej raz za 5 rokov. Zamestnávatelia a osoby zodpovedné za zamestnancov sú tiež povinní absolvovať školenie o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Medzi osoby zodpovedné za zamestnancov patria okrem iného majstri, majstri a vedúci oddelení.

Povinnosť absolvovať školenie o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci je obsiahnutá v nariadení ministra hospodárstva a práce z 27. júla 2004 o školení o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Podľa tohto nariadenia sa každé periodické školenie končí skúškou.

Kurz bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pre túto skupinu by sa mal organizovať ako kurz, seminár alebo riadené samoštúdium. Malo by sa uskutočňovať na základe podrobného programu odbornej prípravy, ktorý vypracuje organizátor odbornej prípravy. Počas školenia sa musia používať vhodné učebné pomôcky. Patria sem filmy, fólie na zobrazovanie informácií, tabule. Formou samoštúdia by mali byť účastníkom školenia poskytnuté materiály, ktoré im pomôžu osvojiť si danú problematiku. Patria medzi ne napríklad právne predpisy alebo skriptá.

školenie o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci pre manažérov

Školenie manažmentu by nemalo trvať menej ako 16 vyučovacích hodín. Tematický rozsah kurzu je široký. Téma úpravy zákona o min:

 • Práva a povinnosti zamestnancov
 • Ochrana zdravia dospievajúcich
 • Ochrana zdravia tehotných a dojčiacich žien
 • Preventívna zdravotná starostlivosť
 • Zdravie a bezpečnosť pri práci

Tí, ktorí riadia zamestnancov, by mali zvýšiť svoje znalosti o hodnotení pracovné rizikoškodlivé, nebezpečné a namáhavé faktory pracovného prostredia a pracovné úrazy.

Dôležitým prvkom budú pravidlá správania sa v prípade mimoriadnych udalostí, prvej pomoci a požiaru.

Ďalším dôležitým prvkom výučby je dôkladná diskusia o Článok 212 Zákonníka práce. Vymedzuje povinnosti tejto skupiny pracovníkov. Dôležité je spomenúť aj zodpovednosť za nedodržanie povinností v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Účel kurzu  

Jeho cieľom je, aby jeho účastníci získali vedomosti alebo zručnosti v:

 • Vytváranie bezpečných a hygienických pracovných podmienok
 • Chráňte pracovníkov pred rizikami, ktoré sú spojené s ich prácou.
 • Hodnotenie nebezpečenstiev, ktoré môžu vzniknúť v pracovných procesoch
 • Hodnotenie rizík pre nebezpečenstvá

Kto môže poskytnúť takéto školenie

Kurz bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci určený pre zamestnávateľov a osoby, ktoré riadia zamestnancov, by mali viesť špecializované orgány, ktoré poskytujú školenia v tejto oblasti. Patria medzi ne:

 • Vedecké inštitúcie
 • Zariadenia praktického alebo ďalšieho vzdelávania
 • Ďalšie a ďalšie strediská odbornej prípravy
 • Výskumné a vývojové jednotky
 • Združenia, ktorých cieľom je vykonávať činnosti súvisiace so zdravím a bezpečnosťou pri práci

Online kurzy

Ak sa seminár koná v online forme, záverečná skúška sa najčastejšie vykonáva formou testu z bezpečnosti a ochrany zdravia. Pozostáva z otázok a odpovedí, ktoré sú formulované na základe materiálu preberaného počas školenia. Je to najrýchlejší a najefektívnejší spôsob testovania vedomostí účastníkov školenia. Jeho výhodou je nepochybne čas medzi testom a výsledkom, ktorý dostanete prakticky okamžite.

Online skúšku z bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci môžete opakovať, kým nedosiahnete úspešný výsledok. Získaním stanoveného počtu bodov v online skúške z bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je kurz ukončený. Po absolvovaní dostane každý účastník príslušný certifikát.