Szkolenia bhp – kiedy i jak często powinni je odbywać pracodawcy oraz osoby kierujące pracownikami

Przed podjęciem pracy każdy pracownik zobowiązany jest do odbycia wstępnego kursu z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Powinno być ono  powtarzane okresowo, nie rzadziej niż raz na 5 lat. Obowiązkiem przeszkolenia z dziedziny BHP objęci są także pracodawcy oraz osoby kierujące pracownikami. Do osób kierujących pracownikami zaliczamy między innymi brygadziści, mistrzowie, kierownicy wydziałów.

Obowiązek odbywania szkoleń BHP zawarty jest w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie BHP. Zgodnie z tym rozporządzeniem, każde szkolenie okresowe kończy się egzaminem.

Kurs BHP dla tej grupy powinien być zorganizowany w formie kursu, seminarium bądź samokształcenia kierowanego. Powinien być przeprowadzony na podstawie szczegółowego programu szkolenia, który opracowany jest przez jego organizatora. W trakcie szkolenia konieczne jest stosowanie odpowiednich środków dydaktycznych. Są to filmy, folie do wyświetlania informacji, tablice. Kursanci w formie samokształcenia powinni otrzymać materiały, które pozwolą im przyswoić zagadnienia. Są to np. przepisy prawne czy skrypty.

szkolenia bhp dla osób kierujących pracownikami

Szkolenie dla kadry zarządzającej powinno trwać nie mniej niż 16 godzin lekcyjnych. Zakres tematyczny kursu jest szeroki. Nie można pominąć tematu regulacji prawa min. w zakresie:

 • Praw oraz obowiązków pracowników
 • Ochrony zdrowia młodocianych
 • Ochrony zdrowia kobiet w ciąży oraz karmiących piersią
 • Profilaktycznej ochrony zdrowia
 • Bezpieczeństwa i higieny pracy

Osoby, które kierują pracownikami powinny  poszerzać wiedzę na temat oceny ryzyka zawodowego, czynników szkodliwych, niebezpiecznych, uciążliwych dla środowiska pracy a także wypadków przy pracy.

Ważnym elementem będą zasady zachowania się w przypadku zagrożeń, udzielania pierwszej pomocy oraz w razie pożaru.

Kolejnym ważnym elementem instruktażu jest dokładne omówienie artykułu 212 Kodeksu Pracy. Określa on obowiązki tej grupy pracowników. Należy również wspomnieć o odpowiedzialności za niedopełnienie obowiązków w zakresie BHP.

Cel kursu  

Jest nim uzyskanie przez jego uczestników wiedzy or umiejętności z zakresu:

 • Tworzenia bezpiecznych oraz higienicznych warunków pracy
 • Ochrony pracowników przed zagrożeniami, które związane są z wykonywaną pracą.
 • Oceny zagrożeń, które mogą powstawać w procesach pracy
 • Oceny ryzyka związanego z zagrożeniami

Kto może prowadzić takie szkolenie

Kurs BHP przeznaczony dla pracodawców oraz osób, które kierują pracownikami powinien być przeprowadzany przez wyspecjalizowane jednostki, które prowadzą działalność szkoleniową w tej dziedzinie. Zaliczamy do nich:

 • Placówki naukowe
 • Placówki kształcenia praktycznego lub ustawicznego
 • Ośrodki dokształcana oraz doskonalenia zawodowego
 • Jednostki badawczo-rozwojowe
 • Stowarzyszenia, których celem jest działalność związana z bezpieczeństwem i higieną pracy

Kursy online

W przypadku, kiedy warsztaty odbywają się w formie online, egzamin końcowy najczęściej przeprowadzany jest w formie testu BHP. Składa się on z pytań i odpowiedzi, które są sformułowane na podstawie materiału omawianego na szkoleniu. Jest on najszybszą a zarazem najskuteczniejszą formą sprawdzenia wiedzy uczestników szkolenia. Jego zaletą jest niewątpliwie czas od odbycia testów do wyniku, który otrzymujemy praktycznie od razu.

Egzamin BHP online można powtarzać aż do uzyskania pozytywnego wyniku. Uzyskanie ustalonej liczby punktów na egzaminie BHP online jest równoznaczne z zakończeniem kursu. Po jego skończeniu każdy uczestnik otrzymuje odpowiednie zaświadczenie.